Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen i Nivå Tursejlere

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Referent

De 2 suppleanter deltager ikke på bestyrelsesmøderne, men modtager løbende referater fra møderne. En suppleant indkaldes alene såfremt et bestyrelsesmedlem har varigt frafald.

Bestyrelsesmøder afholdes:

Hver måned, den 2. onsdag i måneden, undtagen i juni og juli

Møder holdes i klubhuset med start kl. 19.00

På møderne serverer klubben kaffe og øl.

Bestyrelsens arbejde følger den vedtagne forretningsgang.

Formanden leder mødet med følgende dagsorden:

 1. Emner fra fremmødte medlemmer
 2. Referat fra sidste møde
 3. Ind- og udgående post
 4. Sager til behandling
 5. Status på sager til behandling
 6. Havnenyt
 7. Klubhus
 8. Status fra kassereren
 9. Nyt fra udvalgene
 10. Eventuelt

Referenten forestår protokol over mødet i form af et beslutningsreferatet.

Udkast til beslutningsreferat godkendes på mødet. Efterfølgende rundsendes det renskrevne beslutningsreferat til bestyrelsen for endelig godkendelse – efter endelig godkendelse indsættes beslutningsreferatet i den i klubhuset værende mappe. Kopi af beslutningsreferatet gemmes som låst/skrivebeskyttet .pdf fil i Dropbox.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen inkl. formanden eller næstformanden, er til stede.

I tilfælde af formandens forfald, ledes mødet af næstformanden.

Afstemninger sker efter alm. stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

Orienteringssager, mindre sager, optagelse af nye medlemmer m.m. kan ordnes via rundsendelse af mail til bestyrelsens medlemmer.

I tilfælde af hastesager kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, der kan afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen inkl. formanden eller næstformanden, har tilkendegivet at kunne deltage.

Medlemsadministration m.m. er udlagt til særlig administrator: Søren Aagaard

Økonomi:

 • Klubbens almindelige drift forestås primært af formanden og kassereren.
 • Klubbens regninger betales via netbank.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer har via netbanken se-adgang til alle foreningens konti
 • Alene formanden, kasseren og administrator har via netbanken adgang til at oprette betalinger, samt i forening med en af de to øvrige at godkende disse betalinger.

Alle henvendelser til/fra pressen varetages/besvares alene af formanden eller af den samlede bestyrelse.

Nivå,  august  2020