Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen i Nivå Tursejlere

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Referent


De 2 suppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, men dog uden stemmeret.


En suppleant overtager et medlems rolle, hvis den pågældende udgår af bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes:

Rutinemæssigt hver 2. måned, den 2. onsdag i måneden, undtagen i juni og juli, men der kan indkaldes til yderligere bestyrelsesmøder efter behov.

Møder holdes i klubhuset med start kl. 19.00.

På møderne serverer klubben kaffe og øl/sodavand.

Bestyrelsens arbejde følger den vedtagne forretningsgang.

Formanden leder mødet med følgende dagsorden:

 1. Emner, ideer og forslag fra medlemmer
 2. Referat fra sidste møde
 3. Ind- og udgående post
 4. Sager til behandling
 5. Status på sager til behandling
 6. Havnenyt
 7. Klubhus
 8. Status fra kassereren
 9. Nyt fra udvalgene
 10. Eventuelt

 

Referenten forestår protokol over mødet i form af et beslutningsreferat.

Emner, ideer og forslag fra medlemmer, jf. punkt 1, kan fremsættes enten ved fremmøde på bestyrelsesmødet eller fremsendes skriftligt til formanden før mødet.

Udkast til beslutningsreferat godkendes på mødet. Efterfølgende rundsendes det renskrevne beslutningsreferat til bestyrelsen for endelig godkendelse – efter endelig godkendelse indsættes beslutningsreferatet i foreningens administrative system i elektronisk form.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, inkl. formanden eller næstformanden, er til stede.

I tilfælde af formandens forfald, ledes mødet af næstformanden.

Afstemninger sker efter alm. stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

Orienteringssager, mindre sager, optagelse af nye medlemmer m.m. kan ordnes via rundsendelse af mail til bestyrelsens medlemmer.

I tilfælde af hastesager kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, der kan afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen inkl. formanden eller næstformanden, har tilkendegivet at kunne deltage.

Medlemsadministration m.m. er udlagt til særlig administrator: Søren Aagaard.

Økonomi:

 • Klubbens almindelige drift forestås primært af formanden og kassereren
 • Klubbens regninger betales via netbank
 • Alene formanden, kassereren og administratoren har via netbanken adgang til at oprette betalinger, samt i forening med en af de to øvrige ret til at godkende disse betalinger
 • De øvrige bestyrelsesmedlemmer informeres om økonomien som en del af punkt 8 i dagsordenen

 

Alle henvendelser til/fra pressen varetages/besvares alene af formanden eller af den samlede bestyrelse.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 09.05.2023