GENERALFORSAMLING 6.2.20

Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling, der afholdes

Torsdag, den 6. februar 2020, kl. 19:00 i klubhuset

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Godkendelse af budget for det indeværende år

6. Fastsættelse af kontingent hhv. indskud

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af bestyrelsens suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

10. Eventuelt

Bemærk venligst, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså den 23. januar 2020. Forslag sendes til formanden Frede Wagner, e-mail: fkw265@gmail.com

Den endelige dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse tillige med regnskab og indkomne forslag.

Stemmeret har hvert myndigt medlem med 1 stemme, hvis han/hun har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.

Intet medlem kan afgive mere end 4 stemmer, dvs. indehave mere end 3 fuldmagter. Fuldmagtsblanket er vedhæftet som fil. Afleveres i underskrevet stand til bestyrelsen inden generalforsamlingens afholdelse.

PS!

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært ved en beskeden anretning. Derfor bedes du tilmelde dig ved at sende en e-mail til fkw265@gmail.com og skrive antal deltagere (for parmedlemsskab).

Tilmeldingsfrist er den 2. februar 2020.