HØRINGSSVAR VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2019

 

Fredensborg Kommune.                                                              Nivå 300519

Vedr.: Høringssvar fra Nivå Tursejlere til Nivå Havn og Strandpark.                       Visions- og udviklingsplan, April 2019. (i det følgende omtalt som planen)

 

I starten af planen og i omtale i pressen omtales den særlige sjæl i den lille havn og kommunens ønske om at bevare intimitet og et stærkt foreningsliv, samtidigt med at de naturskønne omgivelser bevares.

Planen, som nu beskriver havn og strandparks kommende udvikling, opfylder på de fleste områder dette ønske og Nivå Tursejlere mener, at kommunen i store træk er lykkedes at kombinere sejlernes ønsker om at bevare havnen som et unikt værested og kommunens ønske om at gøre strandparken mere tilgængelig og attraktiv for kommunens øvrige borgere og besøgene.

I de kommende afsnit vil vi, med henvisning til sidenummer i planen, nævne de punkter som Nivå Tursejlere ikke finder hensigtsmæssige. 

 1. Side 33 (situationsplanen): Foran Trekosten er der tegnet 55 parkeringspladser, men husk at om vinteren skal denne plads jo fortsat bruges til bådopbevaring. På den anden side af vejen mod syd er der tegnet 56 parkeringspladser og denne plads bør mod syd spærres med en bom, så gennemkørsel i retning af Lagunen ikke er mulig.

 2. Side 34: Afsnit ”Skab mere plads”.  Løsningsforslaget vil på ingen måde løse problemet, idet flere gæster til strandparken giver mere pres på havnens arealer

 3. Side 55: Solnedgangstrappen vender mod NordØst og solen går som bekendt ned i Vest. Trappen er fin i forbindelse med de maritime nyttehaver, men find dog et andet navn.

 4. Side 56 & 57: Flere gange i teksten nævnes, at nuværende hegn og beplantning ryddes eller udtyndes, hvilket absolut IKKE MÅ SKE, da det jo netop er naturen med træer, græsplæner og buske ved havnen, der giver den sit helt specielle præg både ved ophold i bådene, ved ankomst til havnen i båd fra Sundet eller bil fra Strandvejen.  Rydning eller udtynding stemmer heller ikke overens med planens startprosa med, at de naturskønne omgivelser bevares.  Bevar endelig alt det grønne så tæt som muligt.

 5. Side 58.  Belysningsstrategien beskriver under visuel komfort, at blænding ikke må forstyrre det frie udsyn over vandet, men husk at alle lamper der er synlige FRA vandet skal gerne dæmpes. Sejlerne, der ankommer når lamperne er tændt, må ikke ikke blændes af baggrundslys, der kan forstyrre sikker ankomst til havnen om natten. 

 6. Side 60. En dobbelt cykelsti på nuværende græsplæne imellem træerne nord for adgangsvejen vil ødelægge dette naturmiljø og må ikke gennemføres, så cyklerne må enten dele plads med fodgængere eller køre på vejen.                                                   Afsætningszoner nævnes som noget ”der kan f.eks. laves”, men det er ikke godt nok, den på tegningen placerede afsætningszone ved kajen ud for Lagunen SKAL GENNEMFØRES, så sejlerne kan læse deres grej af tæt ved bådene og derefter parkere deres biler på parkeringspladserne eller hjemme ved længere fravær.

 7. Side 68: De 4 overordnede etapebeskrivelser er OK, men vi mangler en rækkefølge i etape 1, hvor vi finder etableringen af parkeringspladser vigtigere end f.eks. etableringen af den indre promenade og cykelparkering. Vi henviser her til, at vi i forrige afsnit sløjfede cykelstien imellem træerne.

 8. Finansiering: Det er såvel af politikere, borgmester og administration flere gange nævnt, at kommunen ikke pt. har midler til selv små dele planen og efter Borgmesterens udtalelser i pressen om, at han, på trods af havnens driftsbestyrelse anbefaling af ”den lille model” til ca. kr. 49 mio., valgte ”den store model” til ca. kr. 78 mio. og hans udtalelser om, at bla.a. Sejlernes havnepenge skulle stige for at betale for Strandparken, var havnens sejlere bekymrede for fremtidens betaling for deres hobby. MEN vi blev beroliget ved at læse formand for havnen Bo Hilsted dementerer borgmesterens udtalelser med ordene: ”Bådejere bare rolig,  I behøver ikke at frygte for at I skal betale for udviklingen af Nivå Strandpark”. Fra Nivå Tursejlere vil vi dog gerne afslutningsvis pointere at havnen og strandparken er 2 separate regnskabsenheder og at man ikke lovligt kan overføre indtægter fra afgifter (havneleje) til tidligere skattefinancierede områder (strandparken).

  I forbindelse med høringen vedr. perspektivplanen på havnen den 17.4 er vi gjort opmærksom på at Nivå Sejlcenter er fremkommet med et forslag, som vi synes, at der er nogle gode ideer i. Se vedlagte udklip fra deres skitse:

 9. Området langs vandkanten startende hvor nuværende isætning af robåde og kajakker befinder sig og mod vest, kunne udnyttes til at skabe et miljø i vandkanten, ved at etablere en række materiel huse, eller måske lige frem huse svarende til de nuværende fiske hytter til fritidsfiskerne. Med front mod vandet. Et mini Skagen om man vil.

 10. Og det burde undersøges om man ved at flytte den vestlige bro langs strandvejen længere ud i vandet kunne skabe flere bådpladser med vanddybde til kølbåde

 11. Plus ekstra parkeringspladser langs strandvejen. Bemærk at vi, som angivet ovenfor, bestemt ikke synes, at ”skoven” skal fældes, selv om vedlagte skitse antyder dette, Hverken helt eller delvis. Dette er en begrænsning i fht Nivå Sejlcenters forslag. 

Nivå Tursejleres bestyrelse  har udsendt kommunens nyhedsbrev til medlemmerne og opfordret dem til at deltage i debatten og gerne sende deres egne høringssvar.

Bestyrelsen forventer, at både medlemmernes og  dette høringssvar medtages og har indflydelse på Fredensborg Kommunes beslutning om Visions- og udviklingsplan, april 2019.  

Mange hilsner

Nivå Tursejlere, bestyrelsen.

Forslaget er udarbejdet af Børge Frost Iwersen og Werner Larsen, som er til rådighed såfremt Fredensborg kommune ønsker yderligere uddybning af høringssvaret.