VEDTÆGTER FOR NIVÅ TURSEJLERE, u/revid.

VEDTÆGTER

FOR

NIVÅ TURSEJLERE

 

FORENINGEN STIFTET

DEN 11. JANUAR 1994

Medlem af Dansk Sejlunion

  

§ 1 Klubbens navn og hjemsted              

Klubbens navn er       :Nivå Tursejlere 

Hjemsted er                :Nivå Havn, Fredensborg Kommune

Klubbens adresse er  :Formandens adresse

§ 2 Klubbens formål.

Det er klubbens formål at:

  • ·arbejde for at fremme interessen for primært tursejlads.
  • ·  undervise i navigation, sejlads, motorlære, samt ikke mindst at højne søsikkerheden.
  • ·   arrangere fælles ture, og i øvrigt varetage medlemmernes interesser.

§ 2A Klubbens logo

Klubbens stander skal føres på det enkelte medlems fartøj, iflg. alm. bestemmelser vedr. føring af klubstander.

Standeren er udført: Rød med hvidt tryk, NT + sejl.

§ 3 Medlemskab af landsorganisation

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dens vedtægter og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Som medlem af Nivå Tursejlere kan bestyrelsen optage enhver, som måtte ønske det. Begæring om optagelse i klubben tilstilles skriftligt bestyrelsen.

Optagelse af umyndige som medlem kræver skriftligt samtykke af forældre/værge.

Ethvert nyt medlem får meddelelse om, at det er optaget og får et eksemplar af klubbens vedtægter tilsendt.

Fremsendelse kan ske via elektroniske medier.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af en generalforsamling. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jvf. § 15.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5 Kontingent

Kontingent opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

§ 6 Udmeldelse – Eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve spørgsmålet om eksklusionen afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jvf. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Indkaldelse kan tillige ske via elektroniske medier samt opslag på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Indkomne forslag skal være indeholdt heri.

Stemmeret har hvert myndigt medlem med 1 stemme, hvis han/hun har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.

Intet medlem kan afgive mere end 4 stemmer,d.v.s. indehave mere end 3 fuldmagter.

Dokumentationfor betalt kontingent gælder som medlemskort og skal på forlangende forevises ved generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.      Forelæggelse af regnskab for det forløbne år  til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4.      Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5.      Fastsættelse af kontingent hhv. indskud

6.      Valg af formand og kasserer.

7.      Valg af den øvrige bestyrelses medlemmer.

8.      Valg af bestyrelsens suppleanter.

9.      Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

10.   Eventuelt

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jvf. dog § 6 stk. 6 og 7, §  15 og 16 stk. 1.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

På generalforsamlingen foretages valg til bestyrelsen.

Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, der er fremmødt eller skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

Ingen kan vælges mod sit ønske.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2

§ 11 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år, således at 3 medlemmer afgår det ene år og 4 medlemmer det andet år. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer ved direkte valg, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Endvidere vælges der 2 bestyrelsessuppleanter.

I tilfælde af hele bestyrelsens afgang vælges 4 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år.

 

§ 12 Konstituering – Tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog § 6 stk. 4.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves godkendelse fra formanden til kassereren, evt. i elektronisk form.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Samme person kan ikke vælges til formand og kasserer.

Formand og kasserer må ikke være ægtefæller eller samboende.

En revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende med et  bestyrelsesmedlem

 

§ 13 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Klubbens regnskaber skal til enhver tid, på forlangende, kunne fremlægges for de bestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske dette.

Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bekendtgørelse kan ske via elektroniske medier.

 

§ 14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, jvf. § 8.

Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, fortrinsvis anvendes til idealistiske, søsportslige formål.

 Disse vedtægter træder i stedet for de på den stiftende generalforsamling den 11. januar 1994 vedtagne vedtægter.

   Vedtaget på generalforsamlingen den 18. januar 1995

   Ajourført på generalforsamlingen den 26. februar 1997

   Ajourført på generalforsamlingen den 22. februar 2001

 Ændret på generalforsamlingen den 26. februar 2015

 Ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2016

Nivå, den 25. februar 2016

 

 

6.3.16/sai