STANDERNEDHALING 7.11.

Standernedhaling, lørdag den 7. november kl. 12:00

Sejlsæsonen nærmer sig endnu engang sin afslutning. Vi samles på klubhusets terrasse kl. 12:00, og efter at klubstanderen er nedhalet på behørig vis, er klubben vært for en dram.
Du kan blot møde op - tilmelding er ikke nødvendig.

Grundet COVID-19 er der desværre ingen afriggerfest i år.

Skulle der være nogle spørgsmål, må du meget gerne kontakte Kirsten Wagner på tlf. 2985 5735.

KARSTEN LARSEN STOPPER I BESTYRELSEN OKT.20

Formanden orienterer

Karsten Larsen har desværre valgt at forlade bestyrelsen. Vi har efterfølgende sagt velkommen til suppleant Jette Castella, som overtager Karstens plads.

Da Werner Larsen udtrådte af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn ifb. med hans udtrædelse af NT's bestyrelse, er jeg indtrådt i stedet.

I forlængelse af det sidste møde i Driftsbestyrelsen, er der blevet nedsat et lille udvalg bestående af undertegnede, Bjørn fra NB og John havnefoged. Udvalget skal se på alternative løsninger til trapperne fra de nye broer og til de enkelte både. En lang række medlemmer har sagt, at de indkøbte trapper ikke opfylder formålet, samt er alt for dyre. Udvalget vil prøve at finde nogle alternativer, som vi vil forelægge driftsbestyrelsen til mødet i december.

Med sejlerhilsen

Ulf

16.10.20

Y3-KURSUS TILBUD

Nivå Tursejlere og Nivå Bådelaug tilbyder et Yachtskipper 3 (Y3)-kursus i den kommende vinter.

Kurset tænkes afholdt som et studiekredsarrangement med Per Henning fra Nivå Bådelaug som tovholder. Det foregår enten i NB's eller NT's klublokaler.

Hvis du er interesseret, afholdes der et informationsmøde:

Søndag den 11. oktober kl. 10:00 – ca. 11:30 i Nivå Bådelaugs klubhus (brug den udvendige trappe).

På mødet vil vi gennemgå tidsplan, indhold og praktik for Y3-forløbet.

Kom og hør mere - alle er velkomne.

Meld meget gerne tilbage til Poul Erik Jensen, castellajensen@gmail.com hvis du forventer at deltage, så vi kan overholde corona-restriktionerne.

 

INGRID HINTZE UDNÆVNT TIL ÆRESMEDLEM

Tale til Ingrid Hintze (16.9.20)

Et æresmedlem er en person, der som hædersbevisning er udnævnt til medlem af fx en forening uden at have de almindelige medlemmers forpligtelser. Hos os er det fx pligten til at betale kontingent.

Hvad dækker en sådan hædersbevisning over?. Ja, I Ingrid Hintzes tilfælde dækker den over et mere end 26-årig langt medlemskab af Nivå Tursejlere, ja faktisk hele klubbens historie, hvor Ingrid har udført et kæmpe arbejde for dels at være en af de drivende kræfter ved dannelsen af Nivå Tursejlere, dels ved deltagelse i bestyrelsesarbejde og diverse udvalg i næsten hele klubbens levetid til gavn for alle medlemmer.

Dit hjerte har altid brændt for Nivå Tursejlere og lysten til at gøre det godt. Du har altid engageret dig og ikke været bange for at sige din mening. Du har været klubbens stærke dame, som det krævede sin mand at gå op imod.  

Personligt har jeg været medlem af klubben i flere omgange, og det var da med en vis ærefrygt at skulle bede om en nøgle til huset eller tilbyde sin hjælp til diverse opgaver. Man blev set an og vurderet.

Få ting er sket i klubbens historie hvor du ikke har sat dit fingeraftryk. Det spænder fra køb og installation af et nyt køkken i klubhuset til aktiv deltager og arrangør af tursejlads med spændende arrangementer i fremmede havne.

Du har også haft førertrøjen på i forhold til festudvalgets mange arrangementer. Du var naturligt den, der kom først til et arrangement og den, der organiserede og deltog aktivt i den lidt sure tjans med oprydning efter festen.

Du var i mange år daglig leder af vores klubhus. Du vidste præcis, hvem der skulle hjælpes med at erindre, at man muligvis havde taget en enkelt lille øl og ikke lige fået lagt pengene det rigtige sted.

Du var den strenge, men også retfærdige person, der sikrede, at vores klubhus var i prima stand ved udlån/ leje til medlemmers diverse mærkedage eller lån til eksterne klubber / organisationer.

Nu har vi som sagt ikke mulighed for at låne huset som medlem, men eksterne har jo denne mulighed, og der savner vi måske din grundige gennemgang for at sikre, at alt stadig lever op til den høje standard.

I dag har andre og måske yngre kræfter overtaget dine mange gøremål her, og så er det naturligt, at du nu skal nyde frem for at yde i Nivå Tursejlere regi, så du kan fortsætte din nysgerrighed på livets mange muligheder såsom cykelferier, syning, rejser mv. 

Skulle jeg personligt pege på en person i Nivå Tursejlere som fortjente den æresbevisning som et æresmedlem medfører, ville jeg ikke et øjeblik være i tvivl om, at det skulle være dig. Heldigvis er bestyrelsen enig med mig. Jeg håber også, at generalforsamlingen er af samme opfattelse, og jeg vil nu sætte indstillingen til afstemning

Ulf Auvnsø, formand

POSITION STOR STEN

Hvis nogen ikke skulle vide det, ligger der en stor sten imellem havnen og den turbøje, der ligger nærmest havnen i sydlig retning.
Søkortet angiver 3 til 4 meter dybde.
Positionen er 55 grader 55.902/12 grader 31.924

Er der nogen der har postionen på stenen imellem havnen og sletten ?
mvh
Børge

NY BESTYRELSE EFTER 6.2.20,før ændringer

 

Bestyrelsen for Nivå Tursejler har konstitueret sig på følgende måde

Ulf Auvnsø, formand

Børge frost Iwersen, næstformand

Flemming Bruun, kasserer

VAKANT, referent og NT’s repræsentant i driftsbestyrelsen for Nivå Havn

Karsten Larsen, bestyrelsesmedlem

Jette Castella, bestyrelsessuppleant

Niels Kirschner Mørk, bestyrelsessuppleant

Det er et rigtig godt team, og jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde. Det er min overbevisning, at vi sammen kan føre arbejdet videre med at gøre Nivå Tursejlere til havnens bedste klub. Både medlemmerne, havnens øvrige brugere og kommunen skal have den opfattelse, at Nivå Tursejlere er en god og sund klub, som yder et solidt arbejde for at udvikle det maritime miljø i havnen og skaber glæde ved at færdes på havet på en sikker måde.

Mit bidrag til denne opgave bygger på et helt liv på havet, først i motorbåd, dernæst fra 14-årsalderen i diverse sejlbåde. Nu foregår sejladsen i min og min kones Grand Soleil, med så meget sejlads som muligt.

Jeg har tidligere været formand for Nivå Bådelaug og haft sæde i driftsbestyrelsen for Nivå Havn. Det er mit håb, at jeg sammen med bestyrelsen kan gøre et godt stykke arbejde for Nivå Tursejlere.

Med sejlerhilsen

Ulf