BONAVISTA-SEJLADS UGE 27-29

ADVARSEL OM STEN

Hvis nogen ikke skulle vide det, ligger der en stor sten imellem havnen og den turbøje, der ligger nærmest havnen i sydlig retning.
Søkortet angiver 3 til 4 meter dybde.
Positionen er 55 grader 55.902/12 grader 31.924

Er der nogen der har postionen på stenen imellem havnen og sletten ?
mvh
Børge

NT TIRSDAGSSEJLADSER ER GENOPTAGET

Se separat afsnit om tirsdagssejladsen - og mød op hver tirsdag kl. 17:00.

FREDAGSBAREN ER GENÅBNET

FORMANDEN OPLYSER:

FREDAGSBAREN ER GENÅBNET FRA OG MED 12. JUNI 2020   😮🙂😀🤪👍

NY BESTYRELSE EFTER 6.2.20

 

Bestyrelsen for Nivå Tursejler har konstitueret sig på følgende måde

Ulf Auvnsø, formand

Børge frost Iwersen, næstformand

Flemming Bruun, kasserer

Werner Larsen, referent og NT’s repræsentant i driftsbestyrelsen for Nivå Havn

Karsten Larsen, bestyrelsesmedlem

Jette Castella, bestyrelsessuppleant

Niels Kirschner Mørk, bestyrelsessuppleant

Det er et rigtig godt team, og jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde. Det er min overbevisning, at vi sammen kan føre arbejdet videre med at gøre Nivå Tursejlere til havnens bedste klub. Både medlemmerne, havnens øvrige brugere og kommunen skal have den opfattelse, at Nivå Tursejlere er en god og sund klub, som yder et solidt arbejde for at udvikle det maritime miljø i havnen og skaber glæde ved at færdes på havet på en sikker måde.

Mit bidrag til denne opgave bygger på et helt liv på havet, først i motorbåd, dernæst fra 14-årsalderen i diverse sejlbåde. Nu foregår sejladsen i min og min kones Grand Soleil, med så meget sejlads som muligt.

Jeg har tidligere været formand for Nivå Bådelaug og haft sæde i driftsbestyrelsen for Nivå Havn. Det er mit håb, at jeg sammen med bestyrelsen kan gøre et godt stykke arbejde for Nivå Tursejlere.

Med sejlerhilsen

Ulf

 

VIDENSDELING

Vidensdeling

 På Idémødet den 20.11.2019 kom det bl.a. frem, at nogle ikke ved, hvor de kan henvende sig, hvis de vil drage nytte af andre klubmedlemmers erfaringer vedr. ting omkring båden.

Vi inviterer dig derfor til at melde dig, hvis du har erfaringer, som du vil dele ud af, og som andre kan drage nytte af. Du behøver ikke at være super ekspert. Ofte kan det være små praktiske ting, andre har brug for.

Eksempler: ”Jeg ved ikke, hvordan man sætter en spiler, hvordan skifter jeg olie i min motor, rorpresset er for stort, når jeg sejler bidevind, hvordan renser man bunden for gammel bundmaling og rigtig mange andre ting”

Hvis du har noget, du kan bidrage med, så send end en mail til frostiwersen@gmail.com, og du vil blive sat på nedenstående liste.

 

Emne

Dit navn

Kontakt info

Volvo Penta D1/20 motorer

Børge Frost Iwersen

Tlf 23453984

Almindelig sejl trim teknikker

Børge Frost Iwersen

Tlf 23453984

IDE'-MØDE 20.11.19

 

Idémøde onsdag den 20.11.2019

 Vi har i dag en klub, der kører rigtig godt.

Der er flere udvalg, der påtager sig ansvar for aktiviteter, fester, klubhus mv.

Der er en god stemning i klubben og god tilslutning til de fleste arrangementer. Nye medlemmer modtages med åbne arme, og vi er pt. ca. 130 medlemmer.

Klubhuset med terrasse danner gode rammer for vore aktiviteter på land samtidig med, at huset rummer en meget positiv historie om godt samarbejde blandt de medlemmer, der har deltaget aktivt i at bygge det.

Klubbens økonomi er god, også uden at tage den fra kommunen overdragne formue i  brug

Alt i alt 25 succesfyldte år.

Netop for at for fastholde dette høje niveau, havde bestyrelsen indkaldt til idémøde vedr. klubbens fremtidige aktiviteter.

Der mødte ca. 30 deltagere, og vi havde en god diskussion.

Konklusionerne delte sig i 5 områder:

  • Udvalgs struktur

  • Fremtidige aktiviteter

  • Kommunikation i klubben

  • Videns- og erfaringsudveksling

  • Venteliste

Udvalgsstruktur blev drøftet især vedr. aktivitets- og festudvalg.

Vi kan med glæde konstatere, at aktivitetsudvalget er blevet suppleret med flere medlemmer.

Efter idémødet har aktivitetsudvalget haft et møde og udarbejdet et oplæg, som bestyrelsen har bakket op om:

Fest- og aktivitetsudvalg sammenlægges og kaldes i fremtiden aktivitetsudvalg.

I fremtiden vil vi søge en større grad af inddragelse af alle medlemmer i aktiviteterne. Aktivitetsudvalget vil stadig danne en kerne, men vi vil gerne have flere medlemmer til at deltage i arbejdet.

Der fremkom en liste med ca. 40 forslag til nye aktiviteter og til forbedring af igangværende. Denne liste tilsendes udvalget.

Udvidelse af aktiviteter forudsætter, at der er medlemmer, der melder sig til at deltage i arbejdet.

Ud over de planlagte aktiviteter opfordres til ad hoc arrangementer (såsom ”vi griller i aften, der er fælles håndbold-TV i klubhuset i aften, Poul-Erik laver gullasch i aften, vi sejler aftensejlads på tirsdag”).

Vedr. kommunikation efterlystes en bedre anvendelse af hjemmesiden til generel kommunikation om klubben og havnen. Det har bestyrelsen noteret sig og vil sætte det på bestyrelsens dagsorden.

Kommunikation vil blive under anvendelse af til rådighed værende kommunikationsmidler: e-mail, sms, facebook og opslagstavle. Vi ved, at ikke alle er på facebook, men da det indgår som en samlet pakke i kommunikationsmidler, vil vi alligevel bruge det. Pt. er der ca. 60 medlemmer i den facebook gruppe, som Merete Bruun har etableret. Merete styrer tilmelding i klubben, men ellers kan alle give deres besyv med.

SMS og facebook anvendes bl.a. til at kommunikere vedr. ad hoc aktiviteter.  Vi har pt. ikke en metode til, at alle medlemmer med kort varsel kan udsende sms´er eller e-mails bredt til alle. Det skal fortsat ske igennem vores administrator, Søren Aagaard.  Det samme gælder hjemmesiden, hvor udsendelse sker via vores bestyrer for hjemmesiden, Svend Aage Iversen. Derfor er facebook det eneste medie, der p.t. kan bruges til udsendelse med kort varsel generelt til medlemmer.

Videns- og erfaringsdeling vil i første omgang skulle ske enten via facebook eller ved henvendelse direkte til de medlemmer, der ved noget om det, man ønsker hjælp til. Det er muligt at vi på et senere tidspunkt finder en bedre ide. Alle med gode forslag bedes melde ud.

Klubbens venteliste for nye medlemmer blev diskuteret. På den ene side betyder begrænsning i medlemstilgang, at det er lettere for interesserede at tilmelde sig arrangementerne. Risikoen for overtegning er ikke så stor.

Hvis vi åbner for fri medlemstilgang, vil vi få flere medlemmer, og risikoen er derfor, at der ikke er plads til alle, der ønsker at være med.

Vi anser det for at være et principielt spørgsmål, om vi skal fortsætte med ventelisten, og på generalforsamlingen vil der blive stemt herom.

P.b.v.

Børge Frost Iwersen

INGRID HINTZE STOPPER SOM HUSFORVALTER

 

Ingrid Hintze har ønsket at fratræde som ”klubhusforvalter” i Nivå Tursejleres klubhus efter dette års standernedhaling.

Ingrid har været med hele vejen i vores klub, hun var med til at stifte NT 11. januar 1994, hun syede vores første klubstander, hun var med til at bygge vores klubhus og har i alle 25 år været den samlende person, der altid har påtaget sig ekstra-opgaver og været en af initiativtagerne i klubben.

Efter nu i mange år at have stået for den daglige drift af klubhuset meddelte Ingrid bestyrelsen i sommer, at hun trækker sig, og selv efter flere forsøg på at ændre hendes beslutning sker det altså nu.

Man siger at ”tak er kun et fattigt ord”, men fra bestyrelsen skal der alligevel lyde et stort TAK og det er nu besluttet, at vi indstiller Ingrid som valg til æresmedlem af NT på den kommende generalforsamling.

Det bliver på den ekstraordinære generalforsamling 20.3.20 kl. 17:00.

Bestyrelsen har brugt efteråret til at finde en ny ”klubhusforvalter”, der kan stå for den daglige drift af vores hus og kan nu meddele, at en enig bestyrelse har valgt at tilbyde Poul-Erik Jensen dette ”job” og at han har sagt ja.

Poul-Erik bor på havnen og kommer dagligt i klubhuset, han tager bl.a. initiativer til arrangementer i huset, og det er bestyrelsens opfattelse, at han vil ”passe godt på huset” og være den person der, ud fra klubhusreglementet og i samarbejde med bestyrelsen, driver huset i forhold til medlemmer, bestyrelse, kommunen og eksterne brugere.

7.11.19